Import av sæd

Fra 2015 vil krav til import av sæd bestemmes av den enkelte avlsorganisasjon, foruten de krav som stilles fra Mattilsynet gjennom forskrift.

ill.foto

Anledningen til å benytte sæd fra hingster oppstallet i utlandet bestemmes av den enkelte rases avlsorganisasjon, sammen med de krav til import av sæd som er nedfelt i "Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien".

Ta direkte kontakt med avlsorganisasjonen for å forsikre deg om at hingsten du vil importere sæd fra, oppfyller de kriterier som gjelder for angitt rase.

Se egne retningslinjer for varmblods traver angitt her.

I forskriften er bestemmelser knyttet til selve innførselen av sæd beskrevet i § 7 og § 8:

 § 7. Dokumentasjon mv. ved inn- og utførsel av sæd, egg og embryo
Sæd, egg og embryo fra registrert dyr av hestefamilien skal ved innførsel fra eller utførsel til annen EØS-stat eller ved innførsel fra tredjeland følges av avstamnings- og avlssertifikat i henhold til respektiv modell vist i vedlegg 3 (3a-3c) utstedt av vedkommende lands myndighet. Istedenfor å bruke sertifikat som vist i vedlegg 3 (3a-3c), kan de samme opplysninger tas med i andre dokumenter som følger med sæden, eggene eller embryoene. I slike tilfeller skal myndighetene ved følgende formulering bekrefte at de fastsatte opplysningene er tatt med i de aktuelle dokumentene: « Undertegnede bekrefter at disse dokumenter inneholder de opplysninger som er nevnt i vedtak 96/510/EF. »

 Sæd som innføres fra tredjeland skal stamme fra dyr som har gjennomgått kontroll og individgransking og fått vurdert avlsverdi. Dersom sæden kommer fra et dyr som ikke har vært gjenstand for kontroll av ytelsesevne og vurdering av avlsverdi, kan den bare innføres i de mengder som er nødvendig for at godkjente instanser skal kunne gjennomføre offisielle tester.

§ 8.Krav til registerføring
Dyr som innføres fra annen EØS-stat skal være innført eller registrert i dyreregister ført av instans som er godkjent og oppført på liste som er offentliggjort av kompetent myndighet i vedkommende land. Sæd, egg og embryo som kommer fra annen EØS-stat skal stamme fra dyr nevnt i første punktum.

Dyr som kommer fra tredjeland, skal være innført eller registrert i dyreregister ført av instans som er godkjent av vedkommende lands kompetent myndighet og oppført på en liste som er offentliggjort av Europakommisjonen. Sæd, egg og embryo som kommer fra tredjeland skal stamme fra dyr nevnt i første punktum.

For raser uten egen avlsorganisasjon i Norge, skal det fortsatt søkes om bruk av importsæd på standard søknadsskjema i forkant av bedekning hvert år. Godkjenning gis for ett år av gangen. Søknadene behandles av kåringsnemnd for den enkelte rase og administreres av Norsk Hestesenter. Dette innebærer at søknader om importsæd skal sendes til Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena eller elektronisk til nhest@nhest.no merket med «importsæd søknad».

 


Gjeldende satser fra 2015 (egne satser for varmblods travere):

Søknad om bruk av importsæd til enkelthoppe:                           400 kr pr hoppe

Søknad om bruk av importsæd på ubegrenset antall hopper:   1500 kr for 1-6 hingster

Søknad om bruk av importsæd fra flere hingster:                     3000 kr for 7-12 hingster osv…

Gebyret innbetales til kontonr: 2050 05 03107 og merkes med «importsæd år og hingstens navn». Søknaden behandles så snart gebyret er registrert innbetalt.