Nasjonale hesteraser

Norge har gjennom ratifisering av Riokonvensjonen om bevaring av biologisk mangfold forpliktet seg til å etablere tiltak som virker stimulerende for bevaring av biologisk mangfold. Dette omfatter også bevaring av raser av norske husdyrarter herunder de norske (nasjonale) hesterasene. I Norge har vi fire nasjonale hesteraser, dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest og norsk kaldblodstraver.

Norsk Hestesenter (NHS) har det overordnede ansvaret for norsk hesteavl, med spesiell vekt på de nasjonale rasene. De regionale hestesentrene, Norsk Fjordhestsenter AS og Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS, har spesielle oppgaver knyttet til forvaltning av henholdsvis fjordhest og nordlandshest/lyngshest. NHS har tilsvarende oppgaver tilknyttet dølahest, som nasjonalt senter for dølahest. Ansvaret for avlsarbeidet på de enkelte rasene ligger hos de respektive landslag: Landslaget for dølahest, Norges fjordhestlag, landslaget for nordlandshest/lyngshest og Det norske travselskap (kaldblodstraver).

Du kan lese mer om de enkelte rasene og avlsarbeidet ved å følge lenkene til sentre og landslag over. Under finner du informasjon om blant annet handlingsplan for den nasjonale hesterasene, forskning og rapporter. Den enkelte rases avlsplan finner du under avlsplaner her på siden, mens du kan finne avstammings- og utstillingsinformasjon om enkelthester i stambok på nett.

Forskning og rapporter nasjonale hesteraser

  Publikasjoner som er listet på denne siden er i tillegg til Norsk Hestesenters egne rapporter; publikasjoner fra anerkjente forsknings- og...  Les mer

Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Styret ved Norsk Hestesenter oppnevnte høsten 2010 en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til handlingsplan for de tre nasjonale rasene dølahest,...  Les mer

Overvåkning og statistikk nasjonale hesteraser

En viktig del av bevaringsarbeidet på truede dyreraser, inkludert hest, er å overvåke populasjonene for å kunne fange opp trender og på bakgrunn av...  Les mer