Handlingsplan nasjonale hesteraser

Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Styret ved Norsk Hestesenter oppnevnte høsten 2010 en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til handlingsplan for de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.

 "Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011-2010" ble vedtatt av styret ved Norsk Hestesenter i 2012. 

Handlingsplanen skal blant annet bidra til:

  • Flere fødte føll av de tre særnorske rasene 
  • Flere velutdanna særnorske hester i markedet 
  • Bedre og faglig velbegrunna retningslinjer i avlsarbeidet 
  • Økt kunnskap om de tre hesterasene 
  • Økt bruk av de særnorske hesterasene i næring og derved økt omsetning
  • Styrking av samarbeidet mellom de ulike institusjoner og interesseorganisasjoner som arbeider for de særnorske rasene nasjonalt og tilsvarende relevante hesteraser internasjonalt

Handlingsplanen er inndelt i ulike kapitler: 

Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011-2020" kan du lese i sin helhet her. 

I 2016 kom rapporten "Evaluering av bevaringsarbeidet for de Evaluering av dagens bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest og forslag til tiltak", denne gir ytterligere råd for hvordan bevaringsarbeidet for de nasjonale hesterasene best kan gjennomføres. I rapporten anbefales det også at det  etableres et rådgivende fagutvalg for bevaring av de nasjonale rasene som kan gi tilrådningfor prioriteringer av avlstiltak for de nasjonale rasene og oppfølging av Handlingsplanen.

Fagutvalget består av en ansatt med avlsfaglig kompetanse ved Norsk Hestesenter, representanter fra hver av raseorganisasjonene for de nasjonale hesterasene, to representanterfra forskningsmiljøene ved NMBU, en med veterinærfaglig kompetanse og en med avlsfagligkompetanse, samt en representant fra Norsk genressurssenter, NIBIO. Norsk Hestesenter har ansvar for sekretariatsfunksjonen for utvalget, og kostnader til drift settes av fra de midler NHS mottar til avlsoppgaver.