Advarer mot kutt i hesteforskningmidler

Skrevet av Kari Hustad,  14.09.2011

En rekke ledende personer innen svensk hestenæring frykter at den svenske staten kutter ut støtten til hesteforskning fra 2012. I dag utgjør støtten 9 millioner svenske kroner pr år. Hesteforskningen i Norge og Sverige bygger i stor grad på en samarbeidsavtale som går ut neste år. Avtalen tilfører tilsammen 17 millioner norske kroner til forskningsmiljøer i begge land. Fra norsk side ytes det 6 millioner norske kroner hvert år.
Her er den svenske pressemeldingen som er sendt ut:

Från 2012 ser regeringen ut att i ett slag avskaffa hela det statliga stödet till den svenska hästforskningen. Det skulle i så fall ske stick i stäv med uttalade ambitioner från såväl landsbygdsminister Eskil Erlandsson som socialminister Göran Hägglund.

Det statliga stödet är idag nio miljoner kronor, en droppe i det statsfinansiella havet, men över hälften av hästforskningens totala resurser. Att låta bilan falla över detta stöd skulle drabba forskningsområden som bl.a. omfattar hästens hälsa och djurskydd. Det vore inte bara olyckligt, utan också mycket märkligt eftersom det motverkar regeringens höga ambitioner på djurskyddsområdet och inom landsbygdsutveckling. Än märkligare skulle detta framstå mot bakgrund av landsbygdsminister Eskil Erlandssons löfte att verka för mer, inte mindre, resurser till hästforskning.

Antalet hästar har på fyra årtionden femdubblats i Sverige. Idag finns 360 000 hästar i vårt land, vilket gör oss till det land i EU med flest hästar per capita. Svensk hästnäring ger upphov till en samhällsekonomisk omsättning på tiotals miljarder kronor per år. Det utbredda intresset för hästar medför en stor efterfrågan på varor och tjänster. Nya produkter, yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett allt större småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd men också i glesbygd. Den stora tillväxten av antalet hästar i Sverige har ökat efterfrågan på arbetskraft och näringen skapar motsvarande nära 30 000 avlönade heltidsarbeten.

Att hästnäringen växt kraftigt är en glädjande utveckling, men det ställer också högre krav, inte minst inom djurskydd, ett prioriterat område där regeringen också tillsatt en utredning. I takt med att hästen blivit allt vanligare i vårt moderna samhälle behövs mer kunskap och mer forskning, inte mindre.

Tidigare och pågående hästforskning har gjort Sverige till ett föregångsland och är viktig inte minst för att värna hästens välfärd och förhindra sjukdomar och skador. Hästforskningen är bred och omfattar även reproduktion och avel, forskning om öppna landskap och biologisk mångfald, liksom forskning med koppling till arbetsmiljö, genusfrågor, tillväxt och företagande. En viktig del utgörs dessutom av forskning om antibiotikaresistens, ett område som enligt socialminister Göran Hägglund är ”en ödesfråga och sannolikt det största hotet mot liv och hälsa som vår värld står inför idag”.

Vi håller med såväl landsbygdsministern som socialministern och utgår från att deras uttalanden är allvarligt menade. Det vore därför orimligt om regeringen skulle genomföra drastiska förändringar i rakt motsatt riktning. Att nu avskaffa det statliga stödet till hästforskningen är helt enkelt så ogrundat att vi måste ställa frågan om det verkligen är allianspartiernas och regeringens avsikt? Vi är beredda att tillsammans med regeringen snabbt hitta en modell för att också för framtiden säkra den samverkan mellan näringen och staten som gjort svensk hästnäring och hästforskning världsledande.

Mats Denninger, ordförande ATG
Camilla Hagman, ordförande Ridskolan Strömsholm AB
Ulf Hörnberg, ordförande Travskolan Wången AB
Stefan Johanson, VD Hästnäringens Nationella Stiftelse
Peter Kallings, forskningschef Stiftelsen Hästforskning
Anders Källström, VD Lantbrukarnas Riksförbund
Niklas Lindgren, VD Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen
Hans Ljungkvist, ordförande Svensk Travsport
Birger Lövgren, VD Agria Djurförsäkring AB
Göran Montan, ordförande Svenska Islandshästförbundet
Mike Noberg, förbundsordförande Western Riders Association of Sweden
Eva Pettersson, VD Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Carina Sjöberg, generalsekreterare Svenska Ridsportförbundet
Maria Sundin, styrelseledamot Svenska Ponnyavelsförbundet
Kerstin Svennersten-Sjauna, Dekanus Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap SLU
Gunnar Werner, VD Svensk Galopp