Metadon - smertelindring for hest

Når mennesker har smerter, kan de velge mellom ulike smertestillende legemidler – fra paracetamol til tyngre preparater som morfin. For hester er det annerledes. Selv om metadon, som er en morfinlignende medisin, brukes på hester, er det lite forskning på hvordan dette omsettes i kroppen, og hvilke bivirkninger det kan ha. En studie fra SLU gir ny kunnskap om behandling med metadon, og gir muligheter til en mer effektiv smertelindring for hester.

Illustrasjonsbilde.

Smertelindring er svært viktig, med tanke på dyrevelferden, men også for en optimal rekonvalesens. Selv om vi ser at opiater, smertestillende midler som virker på sentralnervesystemet, slik som morfin, anvendes på hester, finnes det fortsatt skepsis til smertelindring av hest. En vanlig oppfatning er at om man lindrer smerten i en skadet kroppsdel, kommer hesten til å overbelaste og forårsake ytterligere skader. Men samtidig vet vi at jo mer vondt en hest har, desto flere prosesser settes i gang som forlenger rekonvalesensen. Med bra smertelindring blir hesten mindre stresset, får bedre muligheter til å leges, og kommer lettere i gang med å drikke og spise etter en operasjon. Dette forteller Lena Olsén, som sammen med sin forskningsgruppe, vil øke kunnskapen om bruk av metadon som smertelindring for hester. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Hästforskning.  

«Vi vet at metadon gir bra smertelindring, og at det er et relativt billig legemiddel. Metoden brukes i dag på enkelte klinikker som premedisinering, hvor doseringen gjøres på erfaring. Det trengs mer informasjon om bivirkningene til metadon, og anbefalte doser og intervall på disse.»

Åtte friske hester ble behandlet med metadon, både som eneste behandling, og som kombinasjon med de vanligste bedøvende preparatene acepromazin eller detomidin. Ulike fysiologiske, atferdsmessige og smertestillende parametere ble undersøkt.

 

Liten fare for bivirkninger

Det er en allmenn frykt for bivirkninger av behandling med metadon. Mennesker blir trøtte av opiater, de påvirker også åndedrettet negativt og det finnes registrerte tilfeller der mennesker har dødd av hjertestans. Effekten er forskjellig for ulike dyrearter, og resultatene fra denne studien bekrefter at frykten for bivirkninger i de fleste tilfeller er ubegrunnet.

«Vi så ingen alvorlige bivirkninger. Vi har bevist at når man bruker den dosen som gir smertelindring, og ikke øker doseringen, så finnes det ingen risiko for dårligere åndedrett. Man skal opp på en ganske høy dosering før åndedrettet blir påvirket. Det vi derimot så var at frekvensen på åndedrag gikk ned ved kombinasjonsbehandling med acepromazin eller detomidin. Vi fant heller ingen indikasjon på at det kunne forekomme hjertestans.»

Også effekten på hestenes atferd ble undersøkt. Om en hest som veier 600 kg blir opphisset/stresser seg opp utgjør det en risiko. Ved behandling med kun metadon ble det registrert tilfeller av stresset oppførsel, som økt søk etter mat, samt at hestene gikk mer intensivt rundt i boksen. Forskerne oppdaget at når man kombinerte behandlingen med detomidin eller acepromazin så opphørte denne effekten.

 

Kombinasjonsbehandling er effektivt

Halveringstiden (den tid det tar for et legemiddel å reduseres til halvparten av det opprinnelige), er viktig for å kunne avgjøre doseringen. Studien viser at metadon har en rask halveringstid, omtrent to timer for en dose på 0,2 mg/kg, noe som gir en kortvarig smertelindring. Denne kan forlenges hvis hesten samtidig behandles med detomidin.

«Legemidlene hjelper hverandre. Foruten en viss negativ påvirkning på åndedrettet, fant man ingen bivirkninger når man blandet metadon med detomidin eller acepromazin. Det betyr at det kan være formålstjenlig å kombinere legemidlene som premedisinering før et kirurgisk inngrep. Metadon for seg selv kan brukes som smertestillende for hester ved vanskelige smertetilstander, som f.eks. kolikk. Bare man vet hvor effektivt hesten bryter ned legemiddelet, kan man justere hastigheten på et drypp, som gir god smertelindring under en viss periode.»

Studien er et viktig steg på veien til å utvikle en effektiv smertelindring. Forskerne har kartlagt metadons halveringstid, og de har vist at både behandling med metadon alene, og i kombinasjon med lignende legemidler, kan gi effektiv smertelindring uten alvorlige bivirkninger.

 

Les mer om prosjektet: https://hastforskning.se/forskningsprojekt/402880f6485f65ff01485f91bfca2708/ 

Teksten er hentet fra Stiftelsen Hästforskning.