Delta i studie av parasitter hos hest

Veterinærinstituttet søker deltagere til deres studie av parasitter hos hest, hestene som deltar får gratis undersøkelse for orm. Stiftelsen Hästforskning bidrar med finansiering av prosjektet som studien er en del av.

Illustrasjonsfoto.
23.05.2018

Blodorm (Strongylus vulgaris) er hestens mest sykdomsfremkallende parasitt. De voksne ormene, som er noen få cm lange, lever i blind- og tykktarm, mens de umodne stadiene vandrer i blodkarene og kan gi alvorlige kretsløpsforstyrrelser, forstyrrelser i tarmens bevegelse, diaré og kolikk, som i verste tilfelle kan vær dødelig. En norsk studie fant i 2012 blodorm i 60% av de undersøkte hestebesetningene. Studiet viste også, at norske hesteeiere i vid utstrekning behandler mot orm uten en forutgående parasittologisk undersøkelse. I motsetning til dette har det i de siste 10 år vært alminnelig praksis i Sverige kun å ormebehandle hvis det har blitt påvist høye parasittbyrder eller blodorm. Hyppige ormebehandlinger igjennom årtier har senket forekomsten av blodorm, men dette har samtidig ført til utvikling av ormemiddelresistens hos hestens små strongylider (Cyathostominae), og strategien for optimal ormeforebyggelse og –behandling diskuteres derfor løpende blant forskere og veterinærer.  

Formålet med denne undersøkelse er å kartlegge forekomsten av blodorm i hele landet samt undersøke om visse driftsformer eller behandlingsstrategier utgjør en særlig risiko for hestene. Dessuten inngår resultatene i et større felles svensk/norsk samarbeidsprosjekt, hvor bl.a. betydningen av forskellige ormebehandlingstrategier blir belyst. Fra Sverige deltar Statens veterinärmedicinska anstalt og Sveriges landbruksuniversitet, mens Norges miljø- og biovitenskapelige universitet samt Veterinærinstituttet er norske partnere i prosjektet. 

 

Kriterier for å delta i undersøkelsen:

  • Hestebesetning/stall med minimum 5 hester
  • Hestene må ikke ha blitt ormebehandlet i løpet av de siste 9 måneder 

Veterinærinstituttet tilbyr:

  • Parasittologisk undersøkelse av 5-10 prøver for store og små strongylider samt bendelorm. Undersøkelsen er gratis. Du må selv dekke omkostningene i forbindelse med innsendelse av prøvene. 

I forbindelse med studiet skal du fylle ut et enkelt spørreskjema. 

Om du er interessert i å delta:

Kontakt Inger Hamnes via E-post: inger.hamnes@vetinst.no og eller
via SMS til 47 47 68 31.

  • Fylke
  • Antall hester i besetningen/stallen
  • Type stall (ridestall/travstall/galoppstall/stutteri/islandsheststall/annet (spesifiser))
  • Dato for siste ormebehandling (samt om mulig hvilket preparat du har brukt) 

Du vil så bli kontaktet for videre informasjon.